Daně spojené s nemovitostmi pro rok 2021

20.01.2021

Máme tu rok 2021, je čas na rekapitulaci daní, které se vážou k nemovitostem. Koho se letos bude týkat daňová povinnost? Všichni, kdo nemovitost vlastní, nebo ji v minulém roce prodali, případně nějakou nemovitost pronajímají, se daním nevyhnou. Máme ale i dobré zprávy. V minulém roce byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Další změny se dozvíte v následujícím přehledu.

1. Daň z nemovitých věcí (dříve "daň z nemovitosti")

Kdy podat přiznání? Do 1. 4. 2021 (pokud jste nemovitost nabyli v roce 2020)
Kdy zaplatit? Do 31. 5. 2021, případně druhou splátkou do 30. 11. 2021

Daň z nemovitých věcí mají povinnost podat a zaplatit všichni ti, kdo zakoupili, zdědili nebo nabyli v roce 2020 nemovitost - byt, dům, chatu či pozemek. Povinnost se týká i nemovitostí, u kterých proběhla zásadní změna, mezi něž řadíme například kolaudaci, vynětí z půdního fondu, způsob užívání stavby, přístavbu či změnu výměry pozemku aj. Všechny tyto změny totiž ovlivňují výpočet výše daně. Nezapomeňte proto tuto skutečnost včas ohlásit! Jelikož se daň z nemovitých věcí za daný rok platí vždycky předem, letos se podává přiznání za rok 2021 výjimečně do 1. 4. 2021, a to kvůli koronavirové krizi (obvyklý termín je 31. 1.).

Povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí za rok 2021 má každý člověk, který je majitelem nemovitosti k prvnímu lednu příslušného roku (tj. 1. 1. 2021).

Pokud vlastníte pouze jednu nemovitost, daň z nemovitosti podáváte na místně příslušný finanční úřad pouze jednou. Poté už si nemusíte dělat starosti, úřad vám bude zasílat každoročně složenku s vyměřenou částkou poštou. Pokud ovšem u nemovitosti došlo k výše zmiňovaným zásadním změnám, je nutno je ohlásit a daň nechat úřadem přepočítat.

Pokud vlastníte nemovitostí více a ve vícero krajích, hlavním finančním úřadem pro vás bude úřad v místě vašeho bydliště. Zde pak podáte přiznání za všechny nemovitosti najednou.

Pokud jste se stali spoluvlastníky nemovité věci, stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny. Můžete tak ale učinit i samostatně, tedy podat každý daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl.

Nevyhovuje vám zasílání složenky od finančního úřadu poštou? Požádejte si o zasílání upozornění e-mailem na této adrese.

2. ZRUŠENO: Daň z nabytí nemovitosti

V souvislosti s koronavirovou krizí došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daňové přiznání se už nepodává a daň se neplatí. Dříve byl tento termín stanoven do konce 3. měsíce následujícím po měsíci, kdy došlo ke vkladu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. Pokud jste tedy v roce 2020 nabyli nemovitost, starosti si již s touto povinností dělat nemusíte.

Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti nabyl účinnosti dne 26. září 2020 se zpětnou účinností. Jedná se tedy prakticky o všechny vklady do katastru nemovitostí, které byly katastrálními úřady provedeny (o nichž bylo rozhodnuto) v průběhu měsíce prosince 2019 a dále.

S ohledem na zrušení daňové povinnosti není nutné daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podávat, ani samozřejmě tuto daň platit, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. března 2020.

Pokud jste daň v roce 2020 zaplatili předtím, než došlo ke schválení zákona, můžete dle ust. § 155 odst. 2 daňového řádu požádat o vrácení přeplatku na dani. Písemnou žádost je nutné adresovat příslušnému finančnímu úřadu, který vám poukáže přeplatek do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

3. Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Kdy podat přiznání poštou? Do 1. 4. 2021
Kdy podat přiznání elektronicky? Do 1. 5. 2021
Kdy zaplatit? Do 1. 4. 2021 / do 1. 5. 2021

NOVINKA - ZMĚNY LHŮT pro podání daňového přiznání
Novela daňového řádu zavádí tzv. on-line finanční úřad. Jeho cílem je motivovat poplatníky k elektronické komunikaci, proto je prodloužena lhůta pro odevzdání elektronických přiznání o jeden měsíc. Detaily ke způsobům elektronického podání najdete na webu finanční správy.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti platí vždy prodávající a přiznává ji v rámci běžného daňového přiznání k dani z příjmu. I zde ale došlo ke změně! Od 1. ledna 2021 se prodlužuje doba časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Od daně tedy budete osvobozeni, pokud jste byli vlastníkem nemovitosti déle než 10 let.

Zde je rozhodující datum podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud byl návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem podán po 31. prosinci 2020, bude již u případného prodeje takové nemovitosti v budoucnu prodloužen časový test z 5 na 10 let. U daně z příjmů platí jiný časový princip než u osvobození od daně z nabytí - nehledí se na datum povolení vkladu katastrálním úřadem.

Osvobozeni jste i v případě, pokud jste nemovitost minimálně dva roky vlastnili a zároveň v ní po dobu těchto dvou let bydleli, anebo pokud jste veškeré příjmy z prodeje využili pro zajištění nového vlastního bydlení. U této varianty je ale podmínkou to, že bezprostředně před prodejem musíte nemovitost sami užívat.

Pokud vám daňová povinnost vznikla, musíte o tom finanční úřad informovat, a to do konce března následujícího roku po prodeji nemovitosti. K podání budete potřebovat přílohu č. 2. Přiznání k dani z příjmu. Zde uvedete příjem neboli prodejní cenu a všechny doložitelné výdaje za dobu vlastnictví, kam spadá např. původní kupní cena, daň z nabytí nemovitých věcí, investice do nemovitosti či náklady s prodejem. Pokud byste nemovitost prodali se ztrátou, daň samozřejmě odvádět nebudete.

4. Daň z příjmu při pronájmu nemovitosti

Kdy podat přiznání poštou? Do 1. 4. 2021
Kdy podat přiznání elektronicky? Do 1. 5. 2021
Kdy zaplatit? Do 1. 4. 2021 / do 1. 5. 2021

Daň z pronájmu nemovitosti se také započítává do běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Pokud vlastníte nemovitost a pronajímáte ji, je nutné příjmy zdanit. Na příjmy z pronájmu můžete uplatnit reálné či paušální výdaje a 15% daň z příjmu pak budete platit z vypočteného zisku.

Jak a kde podávat daňová přiznání?

Daňová přiznání můžete podávat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu nebo odeslat poštou. Elektronicky lze přiznání vyplnit přes Daňový portál, podepsat elektronickým podpisem a odeslat, či poslat přes datovou schránkou. Elektronická varianta je pro ty, kdo mají aktivovanou datovou schránku, povinná.

Veškeré tiskopisy k vyplnění naleznete na této adrese.

Při podávání jakéhokoliv daňového přiznání vám ale vždy doporučujeme poradit se s daňovým poradcem.